Tarieven

Advocatenkantoor Sterckx wenst op een transparante wijze met u te communiceren over de kosten en het ereloon.

Het ereloon wordt hoofdzakelijk berekend op basis van de gepresteerde uren in uw dossier. Het basisuurloon bedraagt € 115,00 tot € 130,00 per uur (excl. 21% BTW) en dit afhankelijk van de aard van de zaak, de waarde van de zaak, de complexiteit, de hoogdringendheid, het behaalde resultaat en de anciënniteit van de advocaat die de prestaties levert.

Daarnaast worden de volgende vaste kosten aangerekend:

 • opening dossier: € 50,00 (excl. 21% BTW);
 • briefwisseling:
  • € 10,00 (excl. 21% BTW) per gewone brief /mail
  • € 15,00 (excl. 21% BTW) per aangetekende brief
  • € 2,00 (excl. 21% BTW) port buitenland
 • kopies - scans - inkomende fax & mail: € 0,40 (excl. 21% BTW) per bladzijde
 • kilometervergoeding: € 0,50 (excl. 21% BTW) per kilometer

De gerechtskosten (afschriften, expedities, rolrechten) en de kosten van de uitvoering van een bekomen vonnis (de betekening van het vonnis, het leggen van beslag, het overgaan tot openbare verkoop) worden aan de werkelijke kostprijs doorgerekend. Deze kosten worden door de verliezende partij gedragen en zullen dus door hem terugbetaald worden indien hij vermogend is.

Voor de invorderingen van niet-betaalde facturen geldt een aparte regeling. Het ereloon is dan gelijk aan de gerecupereerde intresten op de hoofdsom, het schadebeding en de rechtsplegingsvergoeding. Indien deze bedragen niet kunnen gerecupereerd worden van de tegenpartij wegens insolvabiliteit, wordt een forfait aangerekend waarbij enerzijds rekening wordt gehouden met de door het advocatenkantoor geleverde prestaties en anderzijds met het niet kunnen recupereren van de vordering.

Na de eerste prestaties wordt een provisie gevraagd. Bij het afsluiten van het dossier wordt een eindafrekening van erelonen en kosten opgesteld met gedetailleerde vermelding van alle prestaties. U kunt ten allen tijde een overzicht bekomen van de reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten.

Wettelijke informatie en algemene voorwaarden

Zowel Mr. An Sterckx als Mr. Lise Vermeersch zijn advocaat in België en zijn ingeschreven aan de balie van West-Vlaanderen. Beiden hebben hun kantoor gevestigd te 8800 Roeselare, Kachtemsestraat 334.

 • Mr. An Sterckx baat haar kantoor uit in persoonlijke naam, met ondernemingsnummer 0542.880.492
 • Mr. Lise Vermeersch baat haar kantoor uit via de BV Advocaat Lise Vermeersch waarvan zij bestuurder en aandeelhouder is, met ondernemingsnummer 0788.590.105

De beroepsaansprakelijkheid van Mr. An Sterckx en Mr. Lise Vermeersch is verzekerd via de balie West-Vlaanderen bij NV Amlin Europe voor een bedrag van € 1.250.000 per schadegeval. De polis verleent dekking in de hele wereld, met uitsluiting van de VS en Canada;

De cliënt kan de deontologische regels die van toepassing zijn op de advocaten raadplegen op http://advocaat.be/.../Codex-Deontologie.pdf

Alle facturen zijn binnen de 30 dagen betaalbaar. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een conventionele intrest conform de rentevoet van de Wet van 02.08.02 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handels­transacties. Daarnaast zal het onbetaalde bedrag eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10%. Eventuele klachten of opmerkingen omtrent deze ereloonnota dient men binnen de 8 dagen aangetekend te melden op het vestigingsadres, met motivering. Voor alle betwistingen zijn enkel bevoegd de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, de Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk en het Vredegerecht te Roeselare.
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid.   Meer info OK